BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/05/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng
00 14                   1                 1 1 1   1   1   1       1 1 1             1                   1   1       1         00
01 14           1             1     1 2             1               2         2     1   1                   1         1       01
02 18     1 1       1     1 1   1         1         1                         1               2   1 1       1   1 1 1       1 02
03 17         1                           1       1           1 1 1       1   1 1 1 1 1     1   1   1                 2       03
04 12                   1     1 1         1                   1 1 1     1                   1 1                   1         1 04
05 17           1       1                     1     1 2   1               1   1       1 1   1     1 1 1 2                     05
06 19   1           1         1             2   2 1         1         1     1             1 1 1         1 1   1   1       1   06
07 14                     1   2   1       1           1         2             1       1     1 1 1           1                 07
08 18   1   1       1   1                   2   2                     1   1 1       1 1               1 3     1               08
09 12               1     1       1       1                             1                 2   1   1                 1 1     1 09
10 23 1 2   1   1 1         1           2     1   2             1 1       2 1           1     1   1           1 1         1   10
11 20             2   1   1       1     1   1       1 1         1   1 1 1     1           1 1     1   1       1           1   11
12 12         1           1 2 1         1     1                       1             1 1                       1     1         12
13 22 1 1       3 1     1       1   1   1 1   1           1 1     1       1     1 1   1     1             1             1     13
14 13                     1 1         1         1   1               1   1         1                 1   1     3               14
15 15     1       1     1       1           1 1     1   1     1       1     2     1               1                   1       15
16 26       1 2       1     1       1     1 2     1     4         1         1   1               1           2 2   1 1   2     16
17 16 1   1   1     1 1 1                       1     1                   1 1           1     1 1   1     1               1   17
18 14                                 2         1             1 1 1           1 1 1       1 1         1 1               1     18
19 13               1   1   1             1       1     1 1                 1 1   1         1     1                         1 19
20 15 1           2             2       1   1       1   1                       1     1               1 1           1     1   20
21 17 1     1     1 2 1       1       1 1     1 1     1   2                                   1 1     1                       21
22 15     1 1       1           1               1         1     2             1           1 1   1               1   1 1       22
23 10                 1 1   1 1 1                 1 1     1                   1         1                                     23
24 12   1   1                     1             1                       1                   1           2 1 1   1         1   24
25 15   1     1           1     1 1           1           1         1 1   1         1         1                 1       1   1 25
26 15       1       1 1           2                         1         1                   1 1     1     1 2             1   1 26
27 15 3             1 1   1                 1   2           1                               1 1       1     1           1     27
28 14         1   2           1   1 1         1                   1       1     1     1         1               1   1         28
29 23     1   1     2 1   1         1         2           1             2     2         1 1     1           2   2 1   1       29
30 7                   1                   1         1   2               1                             1                     30
31 13 1   1         1                                         1 1               1       2             1   1     2       1     31
32 15       1                 1   1 1 1         1 1 2   1                               1               1     1   1 1         32
33 21     1 1   1         1         1   1                     1 1 1     1 1 1                       1     1 1 2   1 1     1 1 33
34 12   1       1                     1       1   1       1         1                       1 1     1     1         1         34
35 11   1             1           1   1     1       1             1     1 1           1             1                         35
36 24   1 2   1     3 1     1 1       1           1   1 1   1   1       1     1             1     1                   1   1 2 36
37 23       1 1   1                 1 1 1 3       3         1   1       1 1   1   2               1   1     1           1     37
38 26 1 1                 1     1   1         1     2     1               1         1   2 1   2   1   2   1 1 1   2   1 1     38
39 21 1             1     1         1               1   1     1   1             1     1         1   1 1   1   1 1 1 1 2   1   39
40 18     1   1   2           1           1     1               2               1   1   1     1 1   2           1     1       40
41 18   1     1   1           1   1   3                       1         2               1 1     1 1             1 1   1       41
42 18                 1             1           1 2     1       1 1   1 1       1     1   1               1         1     2 1 42
43 18 1   1     1       1             1               1     1         1     2     2     2             1 1           1   1     43
44 15   1 2                   1 2                 1         1       3   1       1                 1                         1 44
45 16 1     1           1     1                 1       2           2       1           1               1       2           2 45
46 16     1               1     1   1   1         2     1   1 1     1                             1       3     1             46
47 12 1       1                 1 1   1 1   1         1         1   1                           1                   1         47
48 17             1       1         2   2 1         1     1         1 1     1       1                 3 1                     48
49 15       1 1         1           1       1   1 1     1 1   1                   1   1   1       1   1                       49
50 10                   1     1       1       1                             1   1 1           1         1 1                   50
51 20                 1         1     1 1 1     1   1         1     1 1     1   1             1   1 1 1 1 1   1   1           51
52 22 1         1 1         1 1   1         2 2       1 1   1 1   1         1 1             1   1           3                 52
53 17 1 1 1           2           1   1   2           1       1 1   1                 1         1           1 1               53
54 17   1   1       1 1                     1               1 1         1     1 1     1 2       2             1           1   54
55 12 1                     1     1   1               1                 1       1 1   1   1       2                           55
56 22 1   1   1   1 1     1             1   1   1 1   2   1       1   1         1   1   1           1           1 1 1         56
57 11       1     1   1       1                                     1 1             1     1 1   1               1             57
58 14                 1   1 1                 1             1           1   1   1 1 2                         1   1 1         58
59 18   1       1       1 1             1           1             1 2 1           1       1 1 2   1   1                   1   59
60 16   1     1       1 2       1 1 1                       1       1 1                 1     1     1       1     1           60
61 12     1   1 1                                 2                   1   1   1               1   1 1                   1     61
62 20                     1   1 1 1         1     1     1     1                     2         1     3       1   1   1     1 2 62
63 17     1                     1   1           1           1             1     1   1 1   2 1   1         1         2 1       63
64 13           1       1   1 1         1     1             1                     2     1                     1   1 1         64
65 10             1         1           1 1       1   1                 1     1 1                   1                         65
66 22   3 1   1                 1       1 1     1         1               1 1                   1 1 1 1   1 1 2       1 1     66
67 20   1         1     1 1       1 2               1   1 1     1     1   1 1         1             2           2         1   67
68 21 1     1 1   1         1     2 2                               1 1     1   1 2       1   1   1   1     1           1     68
69 13     1     2         1           1   1                   1                       1     1 1           1                 2 69
70 18       1   1                           2           1     1   2               2 2 1       1             1         1   1 1 70
71 17 1               1 2 1             1   1             1 1 1                 1         2         1             1 1   1     71
72 15     1   2       1         1                   1   1                     1   1 1   1             2     1           1     72
73 11           1   1     1           1           1               2     1           1       1                           1     73
74 13         1                           1           1             2 1 1 1             1       1 1           1         1     74
75 15     1     1           2           1   1               1 1   1       1               1                           1   1 2 75
76 14     1     1   1 1   1     1       1           1       1                   1         1           1   1               1   76
77 16                           2 1 1 1     1               1             1   2       1                           1   1   1 2 77
78 17       2   1       1   2 1   1                             1       1       1               2 1     2                   1 78
79 15   2 1     1   1           1   1   1   1                   2               1         1                     1       1     79
80 19 1     3       1       1             2   2     1 2   2                           2     1                       1         80
81 19       1 1   1         1     1                         1 1   1   1 1 1 1     1               1               3     1   1 81
82 17 1                 1     1               1   1 1 1 1   1       1 1     2 1     1               2                         82
83 16 1       1         1   1                 1     1     1 1 1           1           1 1 1                   1 1     1       83
84 23   2             1     1     1 1           1   1   1     1 2 1                             1 1 1 1   2         1 2 1     84
85 8       1   1                                                                 1   1                 1     1   1       1   85
86 18 1 1       1     1 1   2     1       1                 1   1     1   1 1             1       1       1   1               86
87 11 1       1                                       1   1 1         1       1                           1     2 1           87
88 23   1 1   1 1   1         1         1 1   1 2       1 1       1         1   1         1 1 1             1     1   1     1 88
89 23     1       3 1 1   1     1           1 1 1                                 1 1 1   1     2     1 1 1 1         2       89
90 15     1           1               1 1 1     1               1       1           1       2             1       1 1   1     90
91 14         1               2         1                     1       1 1 2 1               1 1                   1     1     91
92 12 1               1           1 1                 1     1 1                 1 1     2                                 1   92
93 17       1     1           1                               1   1 2         1             1       1   2         1 1 1 1 1   93
94 12                     1 1     1                   1         1                   2   1       1           1           1 1   94
95 15 1               1   1         1         1     1       1 1       1   1 1         1                       1           1 1 95
96 13       1           1   1       1 1             1     1       1   1       1 1                     1                 1     96
97 14           1               1     1       1       1 1 1   1         1         1                                 1 1 1   1 97
98 18       1   1       1       1         1         1 1 1   1     2           1       1         1               2     1   1   98
99 19           1 1 1     1   1       1 1     1 1     1 2               1           2                   1   1             2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng