BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
Ngày
/
Tháng
00 5                                                         1                   1     1                     1 1           00
01 11 1     1       1 1         1             1 1                   1                           1       1       1           01
02 10       1   1     1                             1 1   1       1   1                               1     1               02
03 8   1           1         1             1                             1   1             2                               03
04 10     1             1             1 1   1       1             1                   1                               1 1   04
05 15 1 1             1 1       1           1         1   1 1           1 1                   1   1                   1   1 05
06 9                 1         1         1   1   1                           1   1       1                     1           06
07 16 1       1 1 1     1             2   1     1 1               1   1         1             1 1               1           07
08 15 1 1                 2   1     1 1 1       1                           2 2       1                               1     08
09 11 1   1                         1   1                     1     1   1                           1       1   1   1       09
10 11   1           1         1                           1       1 1                                 1   1   1   1 1       10
11 18           1   1 1 1       1         1     1         1 1         1 1 1 1                         1   1     1   1 1     11
12 8   1 1           1                         1               1                   1   1                               1   12
13 7       1 1                                             1                   1           1     1           1             13
14 8         1 1                   1               1                                 1   1           1 1                   14
15 12 1               1               1   1               2   1         1                     1 1       1 1                 15
16 11   1     1     1               1 1           1   1         2     1                             1                       16
17 6                                   1             1           1           1               1             1               17
18 13                   1 2                   1   1                     1                     1     1 2   1   1 1           18
19 9             1                 1                   1                         1   1     1 1                   1   1     19
20 10 1                                   2               1     1                   1                     1 1   1         1 20
21 9     1   1     1                                           1             1   1                         1 1   1         21
22 14         1         1 1         1       1   1 1                 1                 1 1       1   1   1               1   22
23 13         1 1 1                   1 1   1 1                               2       1           1               1 1       23
24 9 1               1       1   2 1     1                     1     1                                                     24
25 9                           2                                   1 1             1             1         1           2   25
26 11           1 1         1         1     2                         1                 1     1                 2           26
27 11           1   2         1     1             1 1 1                     1 1                               1             27
28 16                       2   2       1       1   1   2         1                 1     1 2                     1       1 28
29 11 1           1           1   1                     1 2                               1       1     1         1         29
30 13                       1     2     1 2                 1                     1 1       1   1                     1   1 30
31 9       1   1                                         1 1   1   1 1                               1                 1   31
32 10   1 1           1 1     1         1                           1               1     2                                 32
33 11                   1       1             1                   1       1             1 1     1   1               1   1   33
34 10                   1             1 1                       1 1         1   2   1                   1                   34
35 7                         1 1           1     1           2             1                                               35
36 9                     2 1                               2   1                         1   1     1                       36
37 12     1                               1     1   2               2                           1       2 1           1     37
38 10   1           1         1                     1 1                 1                 1     1     1   1                 38
39 12     1     1       1           1 1         1     1                                 1     1     1         1 1           39
40 9     1     1 1                                 1   1                             1     1 1   1                         40
41 16   1                 1     1 2                   1       1       1       1       1     1   1 1   1     1   1           41
42 7                               1         1                   1       1         1                             1   1     42
43 8           1         1                 1                   1 1             1                             1   1         43
44 5                                     1               1 1                                           1                 1 44
45 13                 1   1 1       1 1           1                       1       2   1             1               1     1 45
46 10     1 1   1             1     1 1       1                                         1         1                     1   46
47 16       1 1     1               1     2 1         1 1 1 1               1     1                     1 1 1               47
48 13                       2     1                                 2       1                         3 1 1     1 1         48
49 8         1           1           1 1         1                                         1                 1     1       49
50 6                                           1   1           1             1     2                                       50
51 10   1                         1     1                             1 1     1                           1   2         1   51
52 13     2       2           1     1                     1             1       1                 1           1   1 1       52
53 11         1   1         1   2     1           1 1                 1                                     1     1         53
54 10                                     1     1     1 3     1     1                               1                 1     54
55 9 1                     1 1               2 1                       1     1         1                                   55
56 11 1           1   1           1                   1                 1 1 1       1             1     1                   56
57 8       1             1                   1     1                     1               1         1             1         57
58 3                                         1                 1                                   1                       58
59 10       1           1                                         1       1 1         1       1     1   1               1   59
60 16       2       1   1         2 1                 1 1               1         2     1                         2     1   60
61 17       1 1   1         1     1       1   1           1   2 1       1             1                       1 1   2       61
62 17     1 1 1           1             1       1           1 1                 1     1 2                   1   1   1     2 62
63 9         1     1                             2         1         1                   1               1   1             63
64 11     1     1           1 1       1 1               1         1             1           1         1                     64
65 10                 1     1                               1               1   2         1                   1     1     1 65
66 3                                                         1                                   1               1         66
67 16   1   1       1   1     1                   2             1           1   1 1     1         1     1 1   1             67
68 8                 1         1                       1     1                                     2               1   1   68
69 11   1     2   1   1           2                   1         1           1   1                                           69
70 6               1                                         1 1           1       1                                 1     70
71 11   1                   1                   2       1             1 1                   1                             3 71
72 8                   1                   1 1                                 1     1       2     1                       72
73 9     1                             1   1               1                     2       1     1                 1         73
74 13 1                                       1 1   1         1   1     1         2       1     1 1   1                     74
75 9     1 1                               1                 1                                       1 1 1         1     1 75
76 8                             1         1               1                       1     1     1                       1 1 76
77 11       1     1       2       1                   1 1                   1             1               1         1       77
78 8   1               1   1 1                         1                             1             1                 1     78
79 15     1       1 1       1 1     1       1       1               1                   1 1   1 1           1       1       79
80 12           1 1 1           1                             1     1 1       1 1     2                     1               80
81 10                                   2 2       1                       1     1               2                     1     81
82 9       1   1       2                           1                               1                       2         1     82
83 12 1               1               1     1       1                     1   2   1 1   1                               1   83
84 9         1           1               1                       1       1         1       1     1   1                     84
85 11               1         1 1               1     1           2       1         1               1                 1     85
86 10     1           1       1         1         1   1                               1           1     1               1   86
87 8 2                   1           1                       1             1                     1                       1 87
88 14         1   1                                 1   1     1 1       1   1       1           1         1 1     1       1 88
89 20 1                                 1     1   1   1 1   2       1 1                 1   1 1 1   1     1 1   1       1 1 89
90 6         1         1                         1                           1             1                       1       90
91 7   1                   1         1             1                           1       1     1                             91
92 11 1         1               1             1                       1                         1       1 1 1 1 1           92
93 20           2 2       1                 2   1         3         1     1     1           1 1       2   1           1     93
94 6     1                                                 1       1       1                     1                   1     94
95 6 1     1                                                         1               1                     1           1   95
96 13   1             1             1                       1     1     1 1   1         1               1         1     1 1 96
97 11   1                       1                       1       1 1       1     1 1       1   1                     1       97
98 12                             1           1                     1   2 1       1         1     1           1 1     1     98
99 14   1   1       1 1     1       1         1       1   1           1   1             1   1                         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
Ngày
/
Tháng