BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10                       1               2       1                 1         1                     1 1       1 1         00
01 10     1     1       1     1             1                 1                                 1       2     1             01
02 11             1   1                 1     1         1                   1 1                 1 1     1             1     02
03 8           1         1 1         1                               1   1                     1                       1   03
04 7                               1                 1   1   2                                         1     1             04
05 14 2     1         1     1                     1             1             2           1     2               1   1       05
06 15 1                   1         1 1 1 1           1     1               1 1             1   1 1     1       1           06
07 8 1             1                 1       1               1         2                                         1         07
08 8                                     1     1       1           1       1                     1       1   1             08
09 11   1 1   1       1           1 1       1     1                                       1         1     1                 09
10 9     1                             1           1                     1     1             1           1 1   1           10
11 12       1         1           1                         1               1 1     2           1 1                   1   1 11
12 6     1                 1       1                           1 1                         1                               12
13 8               1         1                         1                           1         1 1         1     1           13
14 15   2     1     1         1   1                             1         1     1   1     2   1       1   1                 14
15 16     1       2           1 1       1     1   1 1                       1   1 1                         1     1   1   1 15
16 6         1       1                                                           1       1   1                 1           16
17 11   1                     1   1               1 1       1 1     1                     1             1         1         17
18 10   1                           1 1                                   1         1   1 1     1                     1   1 18
19 15 1     1 1   1       1     1 1             1         1             1               1             1     1 1 1           19
20 10         1 1 1               1                                 1 1 1                                   1 1           1 20
21 10             1               1             1     1 1   1     1       1                               1           1     21
22 13                 1                 1         2                         1 1         1 1           3           2         22
23 6         1     1         1                     1     1                                                   1             23
24 12   1                       1           1         1       1             1     1                               2 1 1 1   24
25 13 1                       1       2           1 1 1                           1                         1   1       1 2 25
26 7 1                                                             1     1               1               1     1     1     26
27 11         1               1                           1 1   1 2 1     1                                 1       1       27
28 11   1               1   2         1                               1           1     1               1           1     1 28
29 8           1                                       1   1           1             1         2                     1     29
30 13         1       1     1 1           1                             1     1     1     1         1         2     1       30
31 17           1   1       1             1 1   2   1             2     1     1 1     1   2           1                     31
32 15             1                   1       1 1     1   1 1     1 1                 1 1                   2     1       1 32
33 7     1                           1 1     1             1                       1               1                       33
34 9                                                     1       1       2         1             1     1   1         1     34
35 6                     1       1           1                                                           1       2         35
36 10             1           1 1               2               1                 1   1                 1 1                 36
37 6                                             1     1 1     1                                                     1   1 37
38 12 1     1 1 1                   1         1                     1     1             3                       1           38
39 14                   1 1         1           1 2     1 1       1   1                       2         1     1             39
40 10   1 1 1     1                 1     1                         1     1             1                             1     40
41 10                                             1 2         1             1         1                   1         1   2   41
42 12           1               1       1             1     1                 1       1     1       2                   1 1 42
43 7                   1           1 1   1                           1                   1                               1 43
44 13       1     1       1     1     1       1       1 1                     1   1     1                               2   44
45 8                               2       1   1 1                                                 1 1               1     45
46 7                       1           1           1                         1     1 1                               1     46
47 7           1                             1     1             1         1               2                               47
48 13   1           1   1 1               2             1 1         1           1                 1         1           1   48
49 11       1   1 1 2 1       1                                           1                     1     1     1               49
50 17           1 2 1 1 1         1     1               2   1 1           2                                   1     2       50
51 11   1             1                           1                   1 2         1                 1     2         1       51
52 8                 1                   1                       1   2           1         1                       1       52
53 10                 1                       1       1   1   1       1   1         1 1                             1       53
54 12   1 1             1       1         1                               1     1             1       1     1     1     1   54
55 10                   1           1     1                                                 1       2     2         1   1   55
56 7       1                                             1         1     1                   1   1                       1 56
57 10                                             1 1                       1   2 2 1               1 1                     57
58 12     1 1                     1         1               2 1                             1     1               1 2       58
59 8                           1     1         1   1           1                     1       1                           1 59
60 7                 1                               1                                             2   1       1 1         60
61 10     1               1                             1 1                           1       2         1       1       1   61
62 8 1   1                                     1                   1               1         1   1             1           62
63 11         1           2 1                         1 1                             2         1 1           1             63
64 12               1 1                     1   1     1   1     1             1                 1     1 2                   64
65 12 2                 1         2                         1     1   1     1       1                       1       1       65
66 11           1           1       2 1   1                                     1           1     1       1 1               66
67 9           1   1             2         1                 2                       1       1                             67
68 7 1 1         1               1         2                                     1                                         68
69 15 1   1             1     2               1   1 1   1     1               1 1         1                 1           1   69
70 6                     1     1           1                   1     2                                                     70
71 13 1             1                                       1           2     1   1       1 1 1           1 1       1       71
72 7 1       1         1                                         1   1           1         1                               72
73 13               1   1       2                               1         1 1   2   1 1     1                         1     73
74 9             1 1 1                 1         1                             1 1     1               1                   74
75 7         1           1             1               1   1           1                                       1           75
76 18 1 1     1         1         1                   1 1       2   1             2         2   1   1 1                 1   76
77 15       1             1                     1             1 2       1     1 1       2         1   2         1           77
78 9             1         2       1     1                       1 1                                   1         1         78
79 13     1           1     2 1 2               1   1                 1     1                       1         1             79
80 13       2         1     1   1 1             1         1                 1   1       1         1         1               80
81 19 1 1     1     1                 1 1 1     1         1   1 1 1   1         1                 1   1 1   1     1         81
82 18 1 2   1 1 1                       1 1   1   2       1   1                             1 1   1       1             1   82
83 7               1               1   1           1                       1           1                       1           83
84 10     1     1             1             1       1 1                             1 1               1                   1 84
85 14     1 1       1           1     1 1   1             1   1     1                   1                         1   1   1 85
86 16           1                 1 1     1 1 1     1 2 1               1             1             2         1           1 86
87 10           1       3               1                     1                     1               1               1   1   87
88 17           1 1         1       1   2     1             1     1 1                       1 1 1 1           3             88
89 13     1 2                   1               1           1   1 1   1               1       1   1                       1 89
90 3                           1                                       1             1                                     90
91 9                     1   1           1   1                 1   2         1                 1                           91
92 9                 1         1     1                         1       1   1 1                                 1     1     92
93 9                   1                     2                                   1 1         1     1     1   1             93
94 9   1   1                                 1             1           1   1   1           1                         1     94
95 8     1   1     1     1               1                                               1                   1 1           95
96 15     1       1     1     2       1                 1 1           1             1   1       1 1                 1   1   96
97 9       1                                         1                     1 1           1 1                     1     1 1 97
98 6                     1           1     1         1                 1                                             1     98
99 13   1     2 1         2 1               1                     1 1                   1 1           1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
Ngày
/
Tháng