BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
Ngày
/
Tháng
00 17               1     1         1 1     1               1 1   1       1                       1 1 1               3 2   00
01 17                 1                               2 1 1   1 2 1 2 1   1             1           1     1         1       01
02 20   1                 1       1           1   1   1     1   1 2 1               1   1   1 1     1         1 1     1 1   02
03 25         1       2   1 3       2 1   1   1 1 1 1                 1             2           1 2 1       1   1       1   03
04 20         1         1 1     1           2   1     1 1     2 1           1   1             1 1           1     1     1 1 04
05 13               2               1       1     1         2           1     1     1 1 1                             1     05
06 14   1   2   1 1 1       2         1             1                         1 1           1                       1       06
07 19     1                   1             1   1       1         1 2     1     1 1     1 1               2 2   1         1 07
08 23   1   2   1   3       2   1       1       1 1       1 1 2                                 1 1 1   1 2                 08
09 15   1 1       2   1 1                     1 2               1               2                 1               1       1 09
10 11 1         1         1     1       1           1   1     1           1                                 1   1           10
11 16     1       1     2 2             1 1     1                   1     1                 1         1           1   1 1   11
12 13                                     1         2                 3   1     1   1     1             1 1     1           12
13 18 1                             1       1     1 1           1   1   1   1 1   1     2       2   2       1               13
14 20       1       1   1 1   1     1   1 1           1       1 1               3 2     1     1                     1 1     14
15 13         1 2     1       1 1 1             1                   1               1 1 1                                 1 15
16 13           1           1   1   1                 1       1             1         1 1   1 2                     1       16
17 16 1 1   1   1             2             1                 1     1               1       1   1     1   1 1           1   17
18 18       1 1   1 1   1   1 1                 1 1 1               2                                 2 1       2     1     18
19 9   1       1                               1 1                                   1     1         2               1     19
20 14 1             1       2 2                   1       2           1     1                   1   1         1             20
21 24 1 2   1             1   1 1             1           2   2 1 3     2   1     1       1   1                     1   1   21
22 25   1   1     1   1 1 1 1       1     1 1         1     1   1             2 2     1 1 1   1   1 1     1           1     22
23 14                       1 1   1     1 1                           1     1         1             1       1     1   1 1 1 23
24 13     1 1       2       1   1                   1       2                         1           1                   1   1 24
25 14     1             1 1   1         1                   1   1       1 1 1         1               1 1     1             25
26 26   1 2       1 1     1 1     1 1 2 1     2 1 1     2 1 1                   1     1             2   1               1   26
27 16 3 1   2                 1       1                 1                   1               2 2                 1         1 27
28 20     1                   1     2             1       1 1     1     1       1   1   1 1 2 1   1         2     1         28
29 9   2         1   1             1                                   1           1 1     1                               29
30 14               1     1           1               2 1         1   2           2             2   1                       30
31 24 1 1     1           1         1       2       1 1   1 1 1   1                   1   1   2     1 1   2         2 1     31
32 19     1 1       1   1     2                     2   1   1           1   1       1 1   1 1   1                 1     1   32
33 16         1 1         1 2       1 1 1         1             1   1 1         1   1             1       1                 33
34 15                                 1     1             1         2   1 2   1           1   1   2           1           1 34
35 10     1             1   1             2     1                                 1 1   1       1                           35
36 15   3             1 1 1                         1                 1       2                 1   1 1 1           1       36
37 12                     1           1 1   1                     1 1 1     1                 1         1 1     1           37
38 25 1           1   1         1 1                   1         2 1         1     2     1     2 2   2 1   1   1   2     1   38
39 17 1 1     1       2       1         2                                   1 2   1         1     1   1 1                 1 39
40 21       1         1 3 1       1           1 1           1 1 1   2 1 1                         1     1 1           2     40
41 18     1   1   1   1                       1               1 1     1       1         1               1 2 1 1     1 1   1 41
42 17       1     1       1     1   1             1   1         1         2         1       1       2   1   1       1       42
43 12 1         2   1     1 1       1 1                 1     1                                 1             1             43
44 5                         1                         1   1                                   1                 1         44
45 16 1     1   1   1     1             1   1 1       1               1     2     1                         1   1 1         45
46 14         1                                         1 1                         1       1 1 2 2           1 1   1     1 46
47 18 1   1                         1 1     1 1 1     1         3               1           1       3     1             1   47
48 19           1   1           1   2       2 3     1                   1   1 2               1   1         1     1         48
49 21       1 1   1               2   1   3   1 1 1   1           2 1     1     1           1     1             1           49
50 13           1   1             1       1 1                 1               1   1     2               1       2           50
51 12       1 1 1   1     1       1       1   1                         1       1                       1     1             51
52 18 1   1   1 1       1             1   1       1                     1 2         1 2     2 1                       1     52
53 14 1   1   1                 1           1 1   1 1           1     1 1     1   1                 1                       53
54 23   1     1             1         1   1 1         1     1     1     1   2 1 1     2   1       1   2     1     1     1   54
55 20 1   1       1                     1 1     1   1     1             1     1 1         2   1   1         1     1 1     2 55
56 14 1 1   1                   1                 1 1                   1       1   1           1     1   1   1     1       56
57 18             1     1         1     1           1     1   1   1                   1     1   1     1     2     1     2 1 57
58 9           1                   1                     1                           1     1 1       1         1       1   58
59 15             1     1   2             1   1       1 1                               1 1     1         1 2             1 59
60 6     1                     1   1 1                                     1                   1                           60
61 12                           1 1   1   1 1               1 1           1     1                         1     2           61
62 14     1   1                       2                       1   1   1         1   1         1       1           1 1 1     62
63 15       1     2   1         2 1                       1 1   1     1           1                   1         1       1   63
64 17                       1 1   1                   1 1   1 1           1 1 1           3     2             1     1       64
65 11                                 1 1               1 1 1       1     1     2 1                                       1 65
66 19       1   1     1 1 2       2     1     1   1       1     1             1     1               1 1 1     1             66
67 12     1     1           1   1 1       1     1 1                                           1         1   1     1         67
68 19 1   2     1 1           2         1               2             1 2       1       1                   1 1     2       68
69 19         1         1 1     1     1           3       1                 2         1   1     1 1       1   2 1           69
70 16         1       1 2 1   1 1             1 1           1                         1     1 1   1               1       1 70
71 25 1       1   2     1         1   1                 2   1   1                 1 3     1       1           1 3 1 1   1 1 71
72 10                                 1   1             3           1         1       1   1                   1             72
73 15   1                     1 1                 1 1 1                               1       1 1     1   1         1   3   73
74 11                   1         1         1 1                       1       1   1                         2       2       74
75 12         1   1   1           1     1       2   1     1               1 1                                       1       75
76 13   1         1             1       1 1     1                     1       2           1         1 1           1         76
77 10     1           1             1 1 1                           1                     1       1     1               1   77
78 17     1         2   1   1 1             1             1         2                   1   1         1 1 1       1 1       78
79 20   1         1       1       1           1       1   1 2     2     1 1       1     1                 1 1   1 2         79
80 16 1 1                           1     1 1       1             1   1   2           1   1       1 1 1                   1 80
81 22     1   1 1             1   2     2         1 1     3             1 1       2 1                   1       2     1     81
82 17 1         2           1     1             1                           1     1         1           2     1   1   1   3 82
83 18 1       1   1   1                       2 1         1       1       2       1   2           1   1               1 1   83
84 14     1 1 1       2 1                                                 1       1         1     1     1     1   1   1     84
85 14               1       1   1   2   1         1   2 1     1         1               1                     1             85
86 22 1   1     1 1     1         1   1 1 1 1 1   1 1   1         1       1 1   1         3                 1               86
87 13 1                                 1 1     1   1 1       1 1                   2                   1             2     87
88 20   1   2   1 1   1       1 1             1       1       1 1     1     2 1                 1             1         1 1 88
89 16   1   1     1 1 2                 1       1     1                 1         1     1   1                       1 1   1 89
90 12       1                   1       1       1   1     1       2   1       1 1 1                                         90
91 10         1 1                         1                       1 1   1 1             1                           2       91
92 9 1   1   1         1     1                             1               1       1                                 1     92
93 21         1     2 1         1         1     1   1   1         1 1   2           1     2             1 1     1 1     1   93
94 11     1                           1     1           1           1         1       1       1               1   1 1       94
95 18 1       1 1                 1           1   1       1 1 1     1   1           1   1 1               2 1 1             95
96 11                               1     1   1     1 2         1                       2                                 2 96
97 14         1       1             1       2       1         1       1           1   1       1   1   1 1                   97
98 18                 1       1 1     1           1         1 1       1                 1   1         1 3     2         1 1 98
99 15   1   1       1           1 1                     1       1     1       1                     1         2 1 1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
Ngày
/
Tháng