BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng
00 7                 1   1     1   1         1                               1                   1                         00
01 14     1                     1               1           1       1 1   1 1 1                     2       1         1   1 01
02 11                                   1 1     1   3 1         1           1           1                             1     02
03 14   1           1       1           2   1             1       2                                       1     1       2 1 03
04 4   1           1   1                                             1                                                     04
05 7   1         1               1               1                     1 1           1                                     05
06 10       1 1               1 1 1     1                             1   1     1                         1                 06
07 9       1           1     1                       1                                 1   1   1                     2     07
08 6                   1 1     1                   1               1       1                                               08
09 7                       1           1                           1     1 1                     1   1                     09
10 9                 2                   1                       2               1               1         1       1       10
11 12         1                         1 1 1     1         1     1         1     1 1                     1 1               11
12 18         1 1 1 1           1     1         1     2         1       1         1 1         1       1           1   1   1 12
13 18                     1           1     2               1 1   2     1   1           1     1       1         2     1 1 1 13
14 15         1 1 1       1 1   1                     1               1         1 1               1               1   1 1 1 14
15 10 1             1   1                                   1     1                     1   1           1   1   1           15
16 8                                                 1                                   1           1 1   1   1 1     1   16
17 11 1                                                                       2     1         1   1 2             1 1   1   17
18 18     2     1 1                                   2       2           1       1       1       1 2 2         2           18
19 8                     1   1                   1   1                 2     1                             1               19
20 14 1         2 1             1         1                                       1       1   1     1               1 1   2 20
21 9             1           1                   1 1                             1             1     1       2             21
22 14       1         1             1     1     2             1 1 1     1           1     1                 1     1         22
23 10 1             1             1             1               1       1 1   1                   1       1                 23
24 12                             1         1 1                               1         1 1   1             1 2       2     24
25 8             1   2       1                         1             1               1             1                       25
26 9                     1     1         1 2                                   1       1       1   1                       26
27 16   1 1 1     1 1                         1     1 1   1 1       1         1   1             1         1               1 27
28 9           1     1                                               1     1         1           1               2   1     28
29 8                                         1           1   2   1             1                 1     1                   29
30 14     1                 1           2 1 1           2 1   1   1 1     1           1                                     30
31 12   1     1       1 1 1 1                 1     1     1 1                         1                       1             31
32 6         1               1                           1                                       1       1             1   32
33 9   1               1     1     2                               1     1               1                   1             33
34 10                               1           1   1             1               1         1 1               1 1 1         34
35 12   1             1     1 1         1     1 1                                 1 1       1         1                   1 35
36 15 2           1                 1 1     1     1 1         1     2 1                 1               1             1     36
37 11                     1   1   1   1     1     2     2                       1                               1           37
38 8       1     1         1                                           1           1         1                 1         1 38
39 11     1               1             1                           1     1       1 1 1   1   1         1                   39
40 7               1             1   1               1       1       1                         1                           40
41 10       1             1 1 1           1           1                                                 1         1 1     1 41
42 6     1                               1       1         1 1       1                                                     42
43 12               1             1               1     1   1               1   1 1 1 2     1                               43
44 9       1                   1     1                         1   1   1     1                 1                 1         44
45 6   1             1                 2               1                                         1                         45
46 9           2             1   1                     1             1                                 2                 1 46
47 12                 1       1     1     1                   1       1         1         1     1             1   1     1   47
48 10   1                             1 1                           1           1               1 1       1 1     1         48
49 8           1       1                                       1                 1       1 1           1                 1 49
50 11   1   1 1       1               1             1 1 1       1               1                                     1     50
51 10     1   1                   1 1             1                                         2               1 1 1           51
52 12           1   1   1           1         2                 1                 1       1 2       1                       52
53 16     1   1 1 1                   1   1         1   1   1 1                 1   1               1   1   1     1         53
54 17             1   1 1         2 1             1               1       2     1         1   1       2     1           1   54
55 10               1   1       1           1                         1 1 1             1                 1       1         55
56 8                                           1   1                       1                   1       1   2   1           56
57 13                           1   1     1         2 1 1                 1         2         1     1               1       57
58 12     1                       1         2         1 1     1                               1 1   1                 2     58
59 11     1   1                                   1       1 1   1 1           1 1                           1       1       59
60 14 1       1 1   1           1                                     1           1                   1 1 1 1     1 1     1 60
61 12                     1               1   1 1                     1 1 1             1         1 1     1             1   61
62 14         1         1         1         1   1                   1   2   1               1     1 1 2                     62
63 10                   1             1 1     1           1   1         1                     1                 1   1       63
64 6           1         1                                     1 1 1               1                                       64
65 4 2                                         1                             1                                             65
66 6                       1 1                                                       1 1                         1 1       66
67 12       1   1   1     1   1       1       1         1       1           1               1           1                   67
68 14       1                     1                 1       1         1     1   1     1 3       1 1                       1 68
69 10 1 2                                   1     1     1   1                 1                     1 1                     69
70 15         1   1       1     1   1                           1     1     1   1   2       1                   1     1   1 70
71 13 1     2                         1         1       1 1               1   1 1                         2         1       71
72 11       1       1 1     2       1   1           1                                 1             1               1       72
73 3     1                     1                                                                       1                   73
74 9 1                         1                 1   1         1                 1                   1       1   1         74
75 9             1             1   1   2                     1                                 1       1         1         75
76 13         1 1                         1             2 1         2     1           1   1 1                       1       76
77 11                       1   1 1       1   1                 1       1                             1   1   1         1   77
78 14           1         1   1     1           1 1       1   1             1   1       1     1 1         1                 78
79 10   1 1           1                       1 1         1         1                         1                     1   1   79
80 11   1 1         1 1   1                       1         1                         1 1 1                             1   80
81 8             1 1       1                   1                       1     1 1                         1                 81
82 13 1 2                           1     1         1 1                       1           1       1     1     1 1           82
83 15 1   1       1       1   1   1     1                 1     2     1                 1   1   1 1                         83
84 10       1                   1             1 1         1       1     1                       1       1 1                 84
85 9         1 1                           1           1                               1 1         1 1       1             85
86 13         1         2   1       1         2   2                 1                                       1   1       1   86
87 9             1       1   1       1         1   1     1                                 1                       1       87
88 5                                       1                                                 1                       1 2   88
89 10 2 1                                 1                 1                       1     1     1         1   1             89
90 21   1       1     2 1   1 1       1                   1 1 1 1   1       1 1     1         1         1   1       1   1   90
91 10     1         1   2                                 1 1                     1         1   1                         1 91
92 6 1                     1                                   1                 1   1           1                         92
93 12         1   1     1         1 1 1                     1 1               1               1       1       1             93
94 8                                         1       1           1       2 1         1                       1             94
95 11       2                         3                                         1                             1 1   2     1 95
96 12 1     1 1     2                         1           1             1   1         1 1   1                               96
97 3       1                               1                                                                       1       97
98 9                       1     1                                           1     2     2     1             1             98
99 15     2                 1             1                 1     1   1     1         2       1           1     1     1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
Ngày
/
Tháng