BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
Ngày
/
Tháng
00 13 1       1 1               1   1   1 2           1       1                         1           1           1           00
01 11         1               1             1       2 1       1 1 1           1                 1                           01
02 10     1             1                                 1       1     1         1                       1     1     1 1   02
03 15     1             1 1 1     1         1   2                         1 1                     1         1 1   1   1     03
04 12           1     1           1 1     1               1     1   1       1       1     1 1                               04
05 12       1               1       1         1   1   1                     1               2       1             2         05
06 11     1               1     1             1     2 1 1                                       1               1         1 06
07 15               1 1     1         1   1             1   1                         1 1             1       2 1       1 1 07
08 7                                     1     1     1                 1 1                                     1       1   08
09 12   1         1   1       1                                 1           1           1 2         1             1   1     09
10 10             1 1         1                             1   1                 1 1               1     1               1 10
11 10                                   2                     1         1 1         1     1 1         1           1         11
12 13                         1 1         2                   1               1 1 1       1   1 1       2                   12
13 6               1         1                 1 1     1                               1                                   13
14 11 1                   1   1       1             1     1 1         1     1                             1   1             14
15 5                   1 1     1                       1                                         1                         15
16 12         1 2               1       1                     1         1           1       1           2 1                 16
17 12 1   1 1                 1     1                           1             1       1             1   1 1 1               17
18 9               1       1                             1       1                 1               1 1       1           1 18
19 8     1                                     1             1         1         1               1               1   1     19
20 8   1         1   1           2                                                       1 1           1                   20
21 9     1                           2 1 1       1         1       1 1                                                     21
22 8 1                 2     1             1                                           1             1         1           22
23 17 1 1 1       1           1     1   1                               1     3   1             1     1 1   1 1             23
24 12       1 1             1                     1 1                     1       1   1     1 1                   2         24
25 13       1       1               1       1 1     1           1 1                 2   1     1           1                 25
26 12                               1     1   1   1   1 1 1             1     1             1                     1     1   26
27 9         1 1                                         1                                   2             1   2   1       27
28 15         1           1       1   1   1 2 1                     2       1   1     2                                   1 28
29 9 1 1             1         1 1         1                                             1 1       1                       29
30 9       1       1             1                 1       1                                   1         1 1         1     30
31 12                 1     1                     1 1             1         1         2   1       1                     2   31
32 8   1           1                     1               1 1                                     1       1           1     32
33 8                     1             1                                 2                           1 1   1     1         33
34 11           1       2                                                           1   2 1     1     1 1   1               34
35 10     1                                     1               1   1         1       1             1 1         1 1         35
36 9           1   1         2       1               1           1                     1                           1       36
37 11 1                   1           1             1 1     1       1             2                             2           37
38 6                   1                                   1 1                                                   1       2 38
39 4               1           1       1                             1                                                     39
40 12 1             1       2       1 1                   1           1                   1             2     1             40
41 5             1                               1             1               1                               1           41
42 9                       1       1         1   1           1       2                                   1       1         42
43 18 1       1       1   1   1         1               1   2     1             1           2   1 1   1   1 1               43
44 12                   1           3     1                   1                         2     1   1 1               1       44
45 13   1     1                   1 1     1       1 2     1                           1         2   1                       45
46 14 1         1       1   1         1       1         1 1   1         1   1                 1 1             1             46
47 12 1 2 1                     1                               1 2         1       1           1                       1   47
48 17             1               1 1           2 1   2               1         1 1                 1       1 1     1 2     48
49 12         1                   1 1           1     1   1         1 1                           1   1       1         1   49
50 12         1     1     1         1         1     1         1                     2                           1     1   1 50
51 8 1 1   2 2   1                                                                         1                               51
52 10         1                 1 1     1   1                                 1   1                   1         1   1       52
53 9           1         1                                           1         1   1 1     1     1     1                   53
54 12             1                     1   1   1   1           1       1           1   1 1                         1     1 54
55 9       1       1                 1         1                     1                 1                           1   2   55
56 8           1     1   1                 1       1       1                                 1                     1       56
57 11 1                           2         1     1         1   1       1                     2                         1   57
58 14   1   1                     1         1 1               1       1 1 1                               1 1 1     1 1     58
59 10                         1                       1               1   1 1   1             1     1       1             1 59
60 8   1         1                                               1 1                   1       1               1   1       60
61 12       1     1     1 1 1   1     1           2       1                                                       1   1     61
62 9     2 1                             1     1       1                     1                                 1         1 62
63 15 1             1     1 1         2 2               2 1             1                 1   1               1             63
64 18               1 1         1       1   1 1 1 1 1     2     1 1       1           1 1       1             1             64
65 11             1             1                       1         1           1     1 1     1       1 1 1                   65
66 12   1 1                     1 1     1 1 1   1             1               1               1   1                         66
67 12                       1   1 1               1         1         2     1         1   1 1           1                   67
68 11 1     1     1           1       1 1     1                       1       1     1                                   1   68
69 9       1   1     1                           1             1             1       1         1             1             69
70 7           1     1 1                     1       1                 1 1                                                 70
71 12               1 1     1 1                   1               1     1       2                     1       1     1       71
72 7       1   1         1                           1 2                     1                                             72
73 7   1         1                                 1       1 1                   1   1                                     73
74 9                         1                             1           1   1 1 1     1       1                           1 74
75 13 1       1       1                       1         1       1   1             1 1       1       1     1             1   75
76 12                   1                             1                     3         1       1 1                 1 3       76
77 13           1             1                 1     1                   1             2 1         1           1 1   2     77
78 5 1                   1 1                                                                     1     1                   78
79 11   2 1                               1                 1     1                 1             1   1   1           1     79
80 8                 1                       1       1             1   1           1             1 1                       80
81 12         1 1 1   1                                         1     1       1 1         1       1         1             1 81
82 12   1 1     1 1         1   1   1       1             1                           1           1                 1       82
83 14     1             1         1           1         1       1   3           2                           1       1   1   83
84 13     1               1     1           1   1       1   1               1                   1         1         1   2   84
85 7                   1               1                                     1           1           1             1 1     85
86 11             1             1     1       1                         1 2                       1     1   1             1 86
87 8     1                         1                 1                     1   1 2                         1               87
88 13   1         1       1           1           1               1       1 1           1 1   2                       1     88
89 11         1 1   1   1             1       1                 1   1                       1             1 1               89
90 11             1         1           1     1 1                     1         1 1             1           1             1 90
91 7                 1         1                       1     1   2                                                   1     91
92 4                                                       1       1                                 1     1               92
93 8           1       1                 1 1                         1                               1   1   1             93
94 11       1 1     2     1                                             1 3                       1   1                     94
95 10         1             1     1         1           1                       2                             1   1       1 95
96 11 1                               1                   1               1       2                 2         1       1 1   96
97 15       1                 1                 1   1     1   2 1 1 1             1         1     1     1               1   97
98 13     1 1         2 1                 1                   1     1           1         1   1         1                 1 98
99 9   1   1                                                       1                           1         2     1 1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
Ngày
/
Tháng