BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
Ngày
/
Tháng
00 14 1   1   1       1   1       1 1         1                       1                         1 1   1         1         1 00
01 11   1           1 1                                                       1 1     1 1       1       1             2     01
02 17     1 3 1 1           1   1       1                                 1   1         1       1     2         2           02
03 7         1           1       1       1                         1                                               1   1   03
04 10     1   2                 1                           1         1         1                         2           1     04
05 16 1               1   2           1         1 1       1   1 1 1         1                     2         1 1             05
06 8   1           1   1     1           1                                               1 1             1                 06
07 3                                                                                                         2           1 07
08 10 1                 1     1 1                                 1   2               1 1     1                             08
09 8                 1       1                                         2         1 1   1                           1       09
10 9 1           1                         2   1     2                   1                             1                   10
11 17             1 1     1           2 1     2             1 1       1           1     1             1   1 1       1       11
12 11                                                 1     1       2   2       1             1         1               2   12
13 10                                 1           1 1     1       1 1     1     1   1                       1               13
14 12             1                 1                         1 4     1             1                       1     1       1 14
15 13     1   1                 1         1     1 1 1   1   1                                 1 1       1         1         15
16 14               1       1   1                     1   1 1           1   1     1                   1   1 1       1   1   16
17 10   1       1                     1 1   1                         1     1 1                         1               1   17
18 7 1                                                           2                           1 1   1               1       18
19 8   1                                   1   1                                       1     1 1   1     1                 19
20 13 1               1 3     1                   1 1                             1               1           1     1   1   20
21 15 1                 3   1         1   1 1 1       1           1               1 1                       1       1       21
22 10   1   1                       1                     1         1                             1           2   1       1 22
23 5                     1                   1   1                                                       1             1   23
24 16                             1   1   2 1       1 1           1         1     2 1     1         1       1           1   24
25 8                   1 1       1                         1           1                         2                   1     25
26 10   1         1                     1     1               1 1                 1             1 1                 1       26
27 9               1         1                 1                                   2             1 1     1         1       27
28 15   1 2 1   1                   1                 1 1 1 1               1   1     2     1                               28
29 11   1             1     1             1     1                                       1 1   1       1   1   1             29
30 10                   2                     1       1 1 1           1                                 1 1           1     30
31 14           2               1 1                           1                           1       2 1 1   1     1       1 1 31
32 7   1         1         1   1                                 1   1             1                                       32
33 10         1                                   1       1         1     1           1 1             1           2         33
34 10     1 1   1     1                                                 1 1 1                       1             1 1       34
35 13       1       1 1           1       1   1     1                     1       1                   1 1         1   1     35
36 8             1 1       1                         1 1   1 1                                                   1         36
37 9             1         1                           1                 1         1       1 1 1   1                       37
38 13     1     1           1 1 1                   1 1 1                       1             1       2 1                   38
39 15                     1 1 1     1 1     1     1 1   1   1       1       1 2                                       1     39
40 9 1       1             1                 1         1     1 1           1 1                                             40
41 9   1 1             2                       1 1       1             1                                       1           41
42 10         1       1       2               1   1           1                               1               1   1         42
43 13         1       1     1 1     1     2     1                       2                 1                         1     1 43
44 13                             2 1       1           1                 2                 1   1         1 1 1   1         44
45 12 1                     1                 1           1 1     1       1 1       1               1         1           1 45
46 8                   1 1                         1     1               1     1                       1   1               46
47 13                 1               1                             1 1                   2     1     1     1     1   1 1 1 47
48 11             1   1 1         1               1     1 1       1         1   1                       1                   48
49 14   1             1             1         1 1             1 1   1           1     2             1   1       1           49
50 8           2   1               2       1 1                                                             1               50
51 9     1                       1                   1                               1 1           1   1 1           1     51
52 10 1                                     1   1       1                 1             1 1 1       1 1                     52
53 12                         1     1       1     1   1   1   1     1                   1     1                 1         1 53
54 14   2         1               2 1           1                 1 1 1       1 1         1                     1           54
55 12   1       1             1 1 1             1   1             1 1                 1                     1             1 55
56 6                           1             1                               1   1                 1             1         56
57 15       1     1       1 2                               1 1           1   2     1   1       1   1                 1     57
58 7       1                     1     1           1                   1                 1           1                     58
59 14 2       2   1 1       1                               1   1       1   1           1               1     1             59
60 5                                         1         1                   1                                 1   1         60
61 5     1                             1                                     1             1         1                     61
62 7       1                                                                     1     1   1       2           1           62
63 14 1     1                     1                 1     1             1 1                 1     1         1   1       1 2 63
64 4                                         1                                             1 1         1                   64
65 17               1                           2 1 2 1             1     1               2 1 1         1     1         2   65
66 11 1       3                                   1 1   1                   1         1                 1       1           66
67 7       1                 1 1     1                       1                 1               1                           67
68 11               1     1             1                             1     1                 2 2         1               1 68
69 17 1 1           1     1 1       1 1   1   1 1     1             1   1       1 1                 1               1       69
70 11             1                 1   1 1 1                                 1         1 1 1                         2     70
71 12     1         1     1           1                 1   1         1     2 1                     1                   1   71
72 14 1         1 2   1         1         1                       1       1     2     1   1     1                           72
73 8                                           1         1   1   1         1 1       1           1                         73
74 8                                               1     1   1 1       1             1     2                               74
75 8       1               1   1         1                 1                       1         1                       1     75
76 9           1       1       1                     1                           1 2                 1                   1 76
77 18               1 1                   1       1         1   2       1       1   2     1   1       1   2     1 1         77
78 6                                 2                                                     1 1                 1         1 78
79 20   1   1 1 1   1           1     1 1               1   1   1   1         2       1           2     1 1               1 79
80 5 1                                       1         1                   1                               1               80
81 9                         1 1                         1   1     1                       1                 1 1   1       81
82 7       1   1     1                     2                                                               1             1 82
83 8     1 1 1   1 1                       1                                 1                                     1       83
84 9     1     1         1                       1     1                                 1 1                   1         1 84
85 9                             1             1                 1             1               1             2 1   1       85
86 11                         1         1 1           1               1                   1             1       1   1   2   86
87 8   1   1                   1           1       1                 1                           1                   1     87
88 14     1         1         1     1 2 1 1                                       2               1   1               1 1   88
89 14               1             1 1   1           1         2 1 1           1       1       1               1   1         89
90 16 1           2   1   2             1   1             2     1 1 1                 1     1                       1       90
91 21   1       1 1       1   2 1       1 1     1                     1 1         1 1 1 1       1           2       1 1     91
92 7                               1   1           1       1                     1             1                 1         92
93 7     1     1           1               1                   1               1   1                                       93
94 9           1     1               1 1                   1   1 1                               1               1         94
95 11     1 1 1                     1                 1       1       1         1 1     1                             1     95
96 4                                                           1                     1                       1   1         96
97 8     1             1                               1               1 1                 1       1                 1     97
98 6                     1             1         1                   1                 1                 1                 98
99 12                   1         1     1         2   1             1     1               1                 1   1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
Ngày
/
Tháng